صفحه نخست - صنایع مفتولی مقدم

Go to content

Main menu:

 
صنایع مفتولی مقدم در یک نگاه


.این واحد با تولید انواع مفتول صنعتی بصورت شاخه و کلاف توانسته است سهم کوچکی در ارائه خدمات به تولید کنندگان محترم داشته باشد
 
.تولیدات این واحد شامل انواع مفتول سیاه -اسید شور-مسوار با بالاترین کیفیت می باشد


 
 
 
صنعت کشش مفتول

 
 
درگذشته ای نه چندان دور، صنعت کشش مفتول منحصرا در اختیار کشورهای صنعتی قرار داشت و تولید مفتول نه تنها در ایران بلکه در منطقه خاورمیانه نیز صنعتی ناشناخته بود. قطعاتی نظیر پیچ و مهره و شبکه های فلزی مفتولی بصورت آماده و برای مصرف در صنایع مونتاژ مستقیما از کشورهای صنعتی واردمی شد . با آغاز جنگ و اعمال برخی تحریم های صنعتی و نیز کاهش درآمدهای نفتی ، صنایع وابسته و عموما مونتاژی ایران ، در شرایط سخت و نامناسب وگاهی تعطیلی کامل قرار گرفتند ، کمبود شدید کالاهای مصرفی غربی و اقبال روز افزون بازار به محصولات تولید داخل ، میل به خودکفایی را در صنعتگر ایرانی برانگیخت، صنایع مونتاژکار، اقدام به راه اندازی خط تولید با هدف ساخت کامل محصول نمودند. این صنایع به شدت نیازمند قطعات اتصال دهنده نظیر پیچ و پرچ و مفتولهایی با قطر و طول دقیق و آلیاژهای ویژه ای بودند که باید در داخل کشور ساخته می شد. اولین قدم خرید ماشین آلات کشش مفتول بود ، ولی صنعت نوپای ایران توان خرید ماشین آلات نو را نداشت ، برای شروع تنها راه حل مسئله خرید دستگاه های کشش دست دوم خارجی بود. این دستگاه ها نیاز به بازسازی و تعمیر داشتند، باید اپراتور و تکنسین هایی برای راه اندازی و بهره برداری تربیت می شدند، تلاشی بی دریغ و زمانی طولانی لازم بود، که هر رو را به عمر و سرمایه خریدند. پس از دو دهه کار و کسب تجربه، اینک زمینه لازم برای ورود ماشین آلات نو و پیشرفته فراهم شده است، مهندسان صنعت مفتول حتی دانش و جسارت ساخت ماشین آلات مشابه را بدست آورده اند. کار آسان شده است زمینه برای رشد این صنعت فراهم است سرمایه گذاران و صنعتگران دیگری پا به عرصه تولید مفتول میگذارند نیروهای مهندسی و اپراتوری که در  پیمایش این مسیر تجربه اندوخته اند سرمایه های غیر قابل انکاری هستند   که به کارآفرینان جدید می پیوندند و دیگر نیازی به واردات مفتول سایز شده نیست .                                                                      

 

 
 این متن برگرفته از سایت شرکت ایروف می باشد
مشخصات فنی وایرود
 
مواد اولیه مصرفی- وایرود کم کربن
 
 
این نوع فولاد در محدوده کربنی 0.22-0.04 درصد کربن قرار دارد وبا توجه به گرید های مختلف کاربردهای مختلفی در صنعت تولید پیچ و مهره و قطعات فورج سرد،سیم های آبکاری شده (مسوار-گالوانیزه) ،انواع توری ،میخ و پیچ ومهره دارند                                           .
 


کشش مفتول
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﻛﻪ در ﻃﻲ ان ﻓﻠﺰ از درون ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺸﺸﻲ ﺧﺎرج ﺷﻮد اﻃﻼق ﻣﻴﺸﻮد.ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﻼن ﻓﻠﺰ درون ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوي ﻓﺸﺎري ﻛﻪ از اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﻠﺰ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﺗﻘﺎرن ﻣﺤﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﻴﺎﺑﻨﺪ.ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮﻳﻚ ﺳﻴﻢ ﻣﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﻣﻔﺘﻮل ﺗﻮﭘﺮدر اﺛﺮ ﻛﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﺸﺶ ﺳﻴﻢ ﻣﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﻣﻔﺘﻮل ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ.ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺳﻴﻤﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ازﻃﺮﻳﻖ روش ﻧﻮرد اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣﻔﺘﻮل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد . وان ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ان ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  .ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺸﻴﺪن ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﺮ ﺷﻜﻞ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮم ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد .در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﺸﺶ ﺳﺮد ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ زﻳﺎدي ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﺶ ﺳﻴﻼن را ﺟﺒﺮان ﻛﺮد.                                                                             

قالب کشش
+98 912 5064707   فروش
+98 912 3796967 کارخانه
info@mwirein.com
تهران - شهریار
فردوسیه،مجنمع صنعتی فردوس
Back to content | Back to main menu